Over het beleidsplan

Beleidsplan Ruimte Ravels

Met het Beleidsplan Ruimte Ravels legt de gemeente Ravels de visie voor de ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente op langere termijn vast. Vragen die aan bod komen zijn: hoe gaan we in de toekomst bouwen? Welke ontwikkelingen willen we op ons grondgebied? Wat krijgt zijn plaats in onze gemeente en op welke manier en onder welke voorwaarden willen we dit?

Het “Beleidsplan Ruimte” is een jong instrument dat zowel de Vlaamse overheid, de provincie besturen als de gemeenten kunnen gebruiken om vorm te geven aan hun ruimtelijke visie en beleid. Het is nog maar sinds het decreet van 8 december 2017 dat de term “beleidsplan” voor het eerst naar voren kwam ter vervanging van de vroegere structuurplannen. Afgewerkte beleidsplannen zijn nog heel zeldzaam, en de meeste gemeenten zijn nog niet gestart met de opmaak van hun beleidsplan. Ook de Vlaamse overheid en het provinciebestuur Antwerpen zijn vandaag nog volop bezig met de opmaak van hun beleidsplan, die pas in de komende jaren effectief tot goedkeuring gebracht zullen worden.

De gemeente Ravels vervult letterlijk een pioniersrol door vandaag reeds van start te gaan met de opmaak van haar Beleidsplan Ruimte. Bovendien wenst de gemeente een voorbeeldfunctie op te nemen in de manier waarop haar beleidsplan tot stand zal komen: al vanaf de allereerste fase, nog vóór er een letter van de beleidsvisie op papier staat, zal de gemeente haar inwoners actief betrekken bij het proces.

Net zoals een structuurplan, vormt een beleidsplan geen rechtstreekse basis om vergunningsaanvragen te beoordelen. Het juridische kader van gewestplan, Bijzondere Plannen van Aanleg en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen blijft dus (voorlopig) gewoon behouden. Een beleidsplan bestaat enerzijds uit een strategische visie voor de gemeente, waarin het bestuur aangeeft welke kwaliteiten van de  bestaande ruimte men zeker wenst te bewaren, hoe men ruimtelijke knelpunten en bedreigingen wil aanpakken en welke koers men wil varen naar een gewenste ruimtelijke structuur voor Ravels. Anderzijds wordt aan deze strategische visie een aantal concrete beleidskaders gekoppeld.

In de studiefase die nu wordt opgestart, zullen alvast twee beleidskaders worden opgemaakt. Waarover deze kaders precies zullen gaan, is nu nog niet gekend. Dit zal immers bepaald worden op basis van wat er in de strategische visie staat en welke prioriteiten er worden gelegd. Beleidskaders zijn – in tegenstelling tot de strategische visie – zeer concreet en operationeel. Dit wil zeggen dat er rechtstreeks acties uit moeten volgen die de gemeente daadwerkelijk voor uitvoering zal opnemen in haar meerjarenplanning. Het kan gaan om een herziening van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan, de opmaak van een beeldkwaliteitsplan voor een dorpskern, een investeringsproject voor gemeenschapsfuncties…

Officiële documenten

Hier worden alle door het college goedgekeurde documenten geplaatst.

Hier worden alle onderzoeksrapporten geplaatst. Deze rapporten worden geregeld aangevuld.


Over ons

Ravels is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Antwerpen. De gemeente behoort tot het kieskanton en het gerechtelijk kanton Arendonk. Hoewel de gemeente vernoemd is naar de grootste deelgemeente, Ravels, staat het gemeentehuis in Weelde omdat dat centraler in de gemeente ligt. De inwoners van Ravels, de Ravelsenaars of Ravelaars, dragen de bijnaam Ravelse Pieren.

NQN51 bvba
NQN51 is een relatief jong ontwerp- en adviesbureau met zeer gedreven medewerkers en een bijzondere expertise op vlak van planologische en stedenbouwkundige ontwerpopdrachten. Het bureau richt zich op multidisciplinaire onderzoeken met ruimtelijke inslag, vaak binnen een eerder complex kader, waarbij procesbegeleiding het sleutelwoord vormt om tot een goed een gedragen oplossing te komen.

Innovatiesteunpunt
Innovatiesteunpunt is een initiatief van Boerenbond en Landelijke Gilden in partnerschap met Cera en KBC. Het is dé gespecialiseerde dienst voor het begeleiden van land- en tuinbouwbedrijven, groepen plattelandsbewoners en lokale overheden bij het inslaan van een nieuwe richting. De consulenten hebben een ruime ervaring opgebouwd in het begeleiden van bedrijven en lokale overheden die stappen zetten op het vlak van innovatie. Sinds 2014 zet Innovatiesteunpunt in op de ontwikkeling en begeleiding van participatie en co-creatie processen op maat.